Политика за поверителност и защита на личните данни | The Catering

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на „СЪКСЕС КЕТЪРИНГ” ООД през „ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“ намиращ се на thecatering.bg.

„СЪКСЕС КЕТЪРИНГ” ООД с ЕИК: BG 205947140, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, р-н Младост, ул. ПОП ДИМИТЪР, 7, ет. 6, тел: +359 88 561 1940 е търговско дружество - собственик на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН на адрес thecatering.bg.

„СЪКСЕС КЕТЪРИНГ” ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на „СЪКСЕС КЕТЪРИНГ” ООД и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

Важно е да знаете, че:

- Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

- Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.

-Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.

- Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.

-В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни за целта на обработката посочена в него.

-Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

- В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.

- Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

-Когато закупувате стоки като гост (без регистриран акаунт) предоставените от Вас данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.

- Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. за информация и контакти 02/91-53-518; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg

Информация, която събираме :

- В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и/или да използвате предоставяните чрез него услуги и форми за връзка се изисква да предоставите някои лични данни, вкл. но не само име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, предпочитан начин на комуникация и др.

- В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Данни на непълнолетни лица:

- Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

- За регистрация и/или предоставянето на услугите на сайта, вкл. и продажба на стоки на лица ненавършили 18 г. се изисква и е необходимо предоставянето на изрично съгласие, респ. потвърждение от носещия родителска отговорност (родител или настойник) за детето. Ако въпреки това използвате сайта ни без такова разрешение или съгласие, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

- Ако установим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Как и защо използваме личните Ви данни

-Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие, или

-Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания свързани с конкретни поръчки, промени в Общите условия и/или други правила.

-Обработваме личните Ви данни за изпълнение на наши законови задължения; за легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

-В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности, като може да оттеглите същото по всяко време.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

- Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване на предоставяните продукти и услуги, които Ви предлагаме. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори и/или обработващи лични данни):

- Лица, обработващи данни от името на Дружеството:

-търговски представители, дистрибутори и подизпълнители на Дружеството, които действат като представители на дружеството, при предлагането и продажбата на продукти и услуги;

-лица, наети на договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и др.; на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационната система, адвокати и адвокатски дружества и др.;

-на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги, когато сте дали изрично съгласие данните Ви да се използват за подобни цели.

- Лица, обработващи данните от свое име

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Как защитаваме Вашите лични данни:

- В Дружеството са създадени правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и защитата на Вашите данни.

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни :

- Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква съхраняването и обработването им за по-дълъг период.

- Личните ви данни няма да бъдат изтрити, ако те са необходими за решаване на висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите права (Права на субекта на лични данни) :

- Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права:

- Да получите потвърждение от нас дали се обработват Ваши лични данни за Вас и ако е така, да получите право на достъп до личните Ви данни.

-Да проверите пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си;

- Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл на посочения по-горе електронен адрес за контакт по въпроси свързани със защитата на личните данни. С цел избягване на възможни злоупотреби, горните искания ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

- На искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването и за причините довели до това забавяне. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

- Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

- Право на преносимост на данни към друг Администратор на данни.

- Право да се подаде жалба до Комисия за защита на личните данни и до съда.